Računovodski servis Profit

Kontaktirajte nas!

Računovodski servis Celje.

Računovodski servis Profit deluje na širšem območju Celja.

Računovodski servis Profit za vas opravlja vse potrebne računovodske storitve, ki jih od vas zahtevajo veljavni zakoni in predpisi v Sloveniji.

Na informativnem razgovoru vas bomo podrobno seznanili z vsemi deli, poročili, itd., ki jih je potrebno oddajati in izdelovati za izpolnitev zakonskih zahtev ter tudi s tistimi, ki so za dobro poslovanje priporočljiva. Za boljšo orientacijo kaj vse vam nudimo pa smo vam pripravili okviren seznam storitev.
 

Računovodske storitve v našem računovodskem servisu:

 • Svetovanje pri organizaciji računovodstva in administracije v podjetju za začetnike

 • Svetovanje pri racionalizaciji že vzpostavljenega sistema računovodstva in administracije v vašem podjetju

 • Vodenje računovodstva ločeno po stroškovnih nosilcih, projektih…

 • Vodenje glavne knjige

 • Knjiženje vseh poslovnih dogodkov

 • Obračun davka na dodano vrednost (DDV) ter vodenje davčnih evidenc

 • Vodenje evidenc saldakontov kupcev in dobaviteljev

 • Vodenje registra osnovnih sredstev podjetja, prevrednotenje osnovnih sredstev ter obračunavanje amortizacije

 • Vodenje blagajne

 • Vodenje plačilnega prometa

 • Obračuni obresti

 • Obračun plač z nadomestili, materialnimi stroški in ostalimi dajatvami, izdelava poročil o plačah (1-ZAP/M, ZAP-STRU/L ) ter izdelava zahtevkov za refundacijo plač

 • Posredovanje podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja na obrazcih
  M-4/M-8 za potrebe ZPIZ

 • Obračun socialnih prispevkov za zasebnike

 • Obračuni po drugih pogodbah o delu – podjemna pogodba, avtorski honorar, pogodba o poslovodenju. Omenjene pogodbe vam tudi sestavimo, izpišemo, vam pošljemo v podpis ter o sklenjeni pogodbi obvestimo zavod za zaposlovanje.

 • Obračun davka od dohodka iz dejavnosti za zasebnike ter obračun davka od dohodka pravnih oseb

 • Poslovna poročila, prilagojena zunanjim in notranjim uporabnikom

 • Statistična poročila in poročila za banko Slovenije

 • Poročila za banke in vaše druge poslovne partnerje

 • Poročilo Intrastat za potrebe Carinske uprave RS

 • Davčno svetovanje (izdelava optimalnih davčnih evidenc, dohodnina, ddv, bonitete…)

 • Finančno in poslovno svetovanje (ocena poslovanja, bančni krediti, finančni ali poslovni najem…)

 

Izdelava temeljnih računovodskih izkazov:

Računovodski servis Profit za vas izdela tudi temeljne računovodske izkaze:

 • Izkaz stanja - bilanca stanja (SRS 24),

 • Izkaz poslovnega izida - izkaz uspeha (SRS25),

 • Izkaz gibanja kapitala (SRS 27),

 • Izkaz finančnega izida - denarni tok (SRS 26),

 • Računovodska pojasnila (razkritja) k izkazom.

 

> Cenik storitev - računovodski servis Profit.

> Storitev E-pisarna.

> Izračun ponudbe za vodenje računovodstva.

 

 

NOVO!
Poslovni / business coaching
Mojca Seme Delta Life coach

Začnite svoj posel in ga s pravimi informacijami popeljite do maximuma!